Lesson 3: Tiềm năng ngành làm đẹp lớn như thế nào?